GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI

(Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al.)

 

CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI TANIMI VE YAŞAYIŞI

   

Xanthomonas arboricola pv. juglandis, 0.4-0.7x0.7-1.8 μm boyutlarında, Gram negatif, polar kamçılı, çubuk biçimli ve aerobik bir bakteridir. Bakterinin gelişebildiği optimum sıcaklık 28-32 °C, maksimum 37 °C, minimum 5-7 °C'dir.

 

Etmen, kışı enfekteli uyur (dormant) gözlerde geçirir. Primer enfeksiyonlar ilkbaharda bakterinin bu tomurcuklarda çoğalarak sürgünlere ve meyvelere geçmesiyle oluşur. Sekonder enfeksiyonlar ise etmenin yağmur damlaları ile yayılmasıyla gerçekleşir. Sekonder enfeksiyonlar sonucu sürgünler üzerinde oluşan kanserlerde de bakteri kışlayabilir. Genç sürgünler aktif olarak yeşil renkli ve sulu yapıda oldukları dönem boyunca etmen tarafından enfekte edilebilir. Yapraklarda hücreler arası boşlukta bulunan bakteri nemli havalarda sızıntı halinde yaprak yüzeyine çıkar. Hastalık bu sızıntıdaki bakterilerle yayılır. Havaların kurak gitmesi durumunda bu sızıntı kuruyup kalacağı için hastalığın yayılması da durur. Bir kez bitki dokusuna girince de 10-15 gün içerisinde hastalığın tipik belirtileri oluşur.

 

Hastalık etmeni cevizde zararlı olan Chromaphis juglandicola ve Eriophyes erineus tarafından yayılabilir.

 

CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI

Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda görülür. Bakteri yaprağın bütün dokularına (parankima, orta damar, yan damarlar, damarcıklar ve yaprak sapı) saldırır. Parankimada birkaç milimetrelik kahverengi-siyah lekeler oluşturur. Bu lekeler küçük bir nokta boyutundan damarlarla sınırlı 2-3 mm'lik köşeli lekelere dönüşür. Sayısız lekeler ve çizgi şeklindeki oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprakta şekil bozukluklarına ve deformasyonlara neden olur.

 

Genç sürgünler hastalıktan daha çok etkilenir. Bazen sürgün ucunda ölüm meydana gelir.

 

Ancak genelde sürgün boyunca farklı büyüklükte, sürgünü sarabilen lezyonlar oluşur. Sürgünü saran bu lezyonlar yüzeysel olurlar veya öze kadar ulaşarak kanser oluştururlar. Nemli havalarda kanserlerden çıplak gözle görülmeyen, ancak inokulum kaynağı oluşturan bakteriyel akıntı çıkmaktadır. Özellikle erken ilkbahar donlarından sonra yeşil sürgün ve tomurcuklarda yanıklık belirtisi çok karakteristiktir. Ceviz henüz fidan döneminde hastalığa yakalanırsa bütünüyle kuruyup ölebilir. Daha yaşlı ağaçlarda ise hastalık genç sürgünlerde kurumalara neden olur.

 

Hastalıklı bitkide erkek ve dişi çiçekler bütünüyle kararır ve kurur. Bu çiçeklerin bakteri ile enfekteli polenleri hastalık etmenini yayabilir.

 

Meyveler ise oluşumlarının başında, oldukça duyarlıdır. Meyve yüzeyinde küçük, başlangıçta yağ yeşili, daha sonra siyahlaşan ve hafif çökük lekeler görülür. Zamanla bu lekeler yaygınlaşarak çürüklere neden olurlar. Meyvedeki lekeler çoğu kez kabukla sınırlı kalmaz, cevizin iç kısımlarına da yayılır. Cevizin rengi değişerek tadı acılaşır. Meyveler küçükken enfeksiyona uğrarsa önemli oranda meyve dökümü gözlenir. Yaprak ve meyvelerdeki belirtiler ceviz antraknozu belirtileri ile karıştırılabilir.

 

Etkilenen ceviz plantasyonlarında %50 'nin üzerinde ürün kaybı olabilmektedir.

Ülkemizde özellikle Marmara bölgesinde ceviz yetiştirilen alanlarda görülmektedir.

 

CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI KONUKÇULARI

Konukçusu cevizdir.

 

CEVİZ BAKTERİYEL YANIKLIĞI MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

- Hastalıklı sürgün ve dallar kesilerek imha edilmelidir.

- Erken dönemde dökülen hastalıklı meyveler toplanarak imha edilmelidir.

- Yaprak ve toprak analizleri sonuçlarına göre gübreleme yapılmalı, fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.

- Hava sirkülâsyonunu sağlayacak şekilde budama yapılmalıdır.

 

Kimyasal Mücadele

İlaçlama Zamanı

İlk ilaçlamalara yaprak tomurcuklarının patlama döneminde başlanır ve kullanılan ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.

 

Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

 

Kullanılacak Alet ve Makineler

İlaçlamalarda hidrolik veya motorlu bahçe pülverizatörleri kullanılmalıdır.

 

İlaçlama Tekniği

İlaçlama, rüzgârsız havalarda ve bitkinin tüm yüzeyinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

 

 

Walnut blight

Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauter et al.

 

DEFINITION AND LIVING in walnut blight

Xanthomonas arboricola pv. juglandis, 0.4-0.7x0.7-1.8 μm in size, Gram-negative, polar flagellated, rod-shaped and aerobic bacteria. Bacteria may develop optimum temperature 28-32 ° C, maximum 37 ° C, a minimum of 5-7 ° C.

 

Factors, the winter sleeps infected (dormant) passes the eyes. Primary infections are caused by the passage of bacteria to multiply in these shoots and fruit buds in spring. Secondary infection occurs by diffusion through the factors of raindrops. Secondary infections result in cancer of the bacteria may wintering shoots. Young shoots can be infected by the agent during the period in which they are active in the green and juicy structure. Bacteria present in the space between cells in the leaves in the leaf surface moist weather the event of leakage. Diseases spread by bacteria in the leak. If the spread of the disease to go dry in the air will remain dry in the leak stops. Once the plant tissue enters the typical symptoms of the disease also occurs in 10-15 days.

 

Chromaphis that harmful pathogens may be emitted by the walnut and Eriophyes erineus juglandicol.

 

Symptoms of walnut blight, ECONOMIC IMPORTANCE AND SPREADING

Early signs of the disease seen in leaves. Bacterial leaf all tissues (parenchyma, midrib, as veins, veinlets and petiole) attacks. Parenchyma Umeda creates several millimeters brown-black spots. This vessel from a small spot size with limited spots turn into 2-3 mm square stains. Numerous spots and the formation of leaf-shaped lines on the leaf surface is completely covered by causing disfigurement and deformations.

 

Young shoots are much more affected by the disease. Sometimes death occurs in the shoot apex.

 

However, during the exile of different sizes usually consists of lesions that can be wrapped in exile. This form of cancer lesions surrounding the shoots reach up to be superficial or self. Cancer not seen with the naked eye from the humid weather, it becomes flow-forming bacterial inoculum source. Especially after the green shoots and buds in early spring frosts blight symptoms were very characteristic. If not caught in walnut seedlings may die of disease has completely dried. In older trees can cause disease in young shoots dry.

 

Male and female flowers on diseased plants and dry completely decisions. To be infected with these bacteria may spread the disease factors of flower pollen.

 

At the beginning of the formation of the fruit is very sensitive. Fruit surface is small, initially green oil, is seen blackened and slightly sunken spots later. Over time, these spots cause widespread decay. Spots on fruit are not usually limited to the shell, spread the walnuts in the interior. Changing the color of the bitter taste of walnuts. Fruits significant fruit drop suffered little, if infection is observed. Symptoms on leaves and fruit mixed with walnut anthracnose symptoms.

 

In the affected coconut plantations more than 50% yield loss may be over.

In our country, especially in areas seen walnuts grown in the Marmara region.

 

Walnut blight host plants

Hosts are walnuts.

 

Walnut blight STRUGGLE

Cultural Measures

- Dispose of diseased shoots and cut branches.

- Early spilled diseased fruits should be collected and destroyed.

- Fertilization should be done according to leaf and soil analysis results, more than nitrogen fertilization should be avoided.

- Pruning should be done to ensure that the air circulation system.

 

chemical Control

Spraying time

The first application period will begin mAlArA leaf bud burst and eliminate the drug's duration of action considering the circumstances of infection cease until it is used.

 

Plant Protection Products and the dose to be used

Published by the Ministry "Plant Protection Products" book and the recommended dose is used in plant protection products.

 

Tools and machinery to be used

Medicines studies or hydraulic powered garden sprayer should be used.

 

Spraying Technique

Spraying, windless weather and all surfaces of the plant should be carried out to ensure a good coating.

 

 

 

 

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com