GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
  BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
 

Ana Sayfa »» Genel Bilgiler »» Yetiştiricilik »» Kivi Yetiştiriciliği


 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kiwi cultivation

 

Kivi asmaları saçak ve yüzlek ve köklü olduğundan süzek, hafif ve derin topraklarda iyi gelişir. Killi, ağır (Su tutan) ve taban suyu yüksek topraklarda sonuç olumsuz olur. Asitli topraklarda iyi gelişir. Toprak PH’sı 5.5 - 7.0 arasında olmalıdır. Toprakta en çok % 8 kireç olmalıdır. Organik maddece zengin topraklarda sonuç olumlu olur.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İKLİM İSTEKLERİ :

Actinidia asmaları vegestasyon dönemi uzun bitkilerdir. Gözlerin uyanmasından yaprak dökümüne kadar 240-260 gün don olmayan gelişme süresi ister. İlkbaharın geç donlarında sürgünler zarar görebilir. Bitkiler sürekli ve sert rüzgâr alan yörelerde gelişemez. Verim yaşındaki bitkiler kışın  -13 C’ ye kadar dayanabilirken genç bitkiler daha yüksek  (-4, -6 C ) sıcaklıklarda zararlanabilir.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKİM PLANI VE DİKİM :

Kivi tesisinde fidanlar iklim ve toprağa bağlı olarak 4x5, 5x2, 4x3 gibi değişik aralıklı ve mesafelerle dikilebilir. Kış soğuklarının derin olmadığı yörelerde ( Doğu Karadeniz ) sonbahar dikimi yapılabilir. Aksi halde ilkbahar dikimi yapılmalıdır. Dikimde çukurlar derin açılmalıdır. Dikim de tercihen 2 yaşlı fidanlar kullanılma- lıdır. Fidanların gövdesi  8-12 mm çapında ve iyi olgunlaşmış olmalıdır. Saçak kökler bol ve temiz (nematodsuz)  olmalıdır. Dikimde fidanlar sürgünleri 3-4 gözden kesilir.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DESTEK SİSTEMİ :

Kivi asmalarının gövdesi kendi ağırlıklarını taşıyamadıkları için direk ve tellerle desteklenerek yetiştirilirler. Direklere yeniden 1.60-1.80 m yüksekten 1,5  uzunluğunda bir kol bağlanır. Bu kol üzerinden 30 cm aralıklı 5 sıra tel çekilir. Teller sağlam ( 3 cmO ) ve paslanmaz (galvenize ) olmalıdır. Direkler ağacı veya beton 10-12 cm çapında ve 2.20 – 2.40 m uzunluğunda olmalıdır. Çapraz kollar ağaçtan ( 5x8 cm )veya demir / 6’lık köşebent veya 3 cmO boru) olabilir. Sıralar kuzey ve güney uzanımında olmalıdır.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU VE SULAMA :

Asmalar yüzlek köklü, buna karşılık çok ve büyük yapraklı olduğundan su isteği fazladır. Doğu Karadeniz Bölgesi dışında yağış durumuna göre Haziran-Eylül arasında sulama gerekebilir. Bu dönemde sulama aralığı 2-7 gün arasında değişir. Su, çok önemli yörelerde damlama, diğer yörelerde minisprik (asma altı yağmurlama ) sistemleri ile verilmelidir.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İŞLEME :

Kökler yüzlek ve toprak sürekli nemli olacağından toprak işleme yapılmaz veya çok yüzlek yapılır. Birçok bahçede sıra araları otlu (yeşil örtü ) dur, sıra üzerlerinde yabancı otlar ilaçlarla kontrol edilir.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA :

Ürün bir yaşlı, ürün çubuklarından alındığından budama ve yükleme çok önemlidir. Asmalarda 5 yaşından sonra gelişmeye göre kış budamasında 100-400 göz bırakılır. Çubuk uzunlukları 6-18 gözlü olabilir. Bitkilerde sıkışıklığı azaltmak ve güneşlenmeyi artırmak için yaz budamaları da uygundur. Kış ve yaz budamaları esasları bağcılıktakine benzer.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME :

Asmalar topraktan her yıl fazlaca makro ve mikro besin elementleri kaldırılır. Bunların düzenli olarak toprağa verilmesi gerekir. Dikimden önce dekara 2-3 ton verilecek çiftlik gübresi 3-4 yıl aralarla tekrarlanmalıdır. Kivi asmaları mineral madde noksanlıklarına duyarlıdır. Özellikle potasyum, Magnezyum, çinko ve demir noksanlıkları sık görülür.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SOĞUKTAN KORUMA:

Genç Kivi asmalarının gövdeleri kış soğuklarından saman ot, çuval gibi malzeme ile korunabilir. İlkbahar geç donlarından korunmanın en etkili yolu ile minisprik ( yağmurlama ) sistemleridir. Ancak kış soğukları nadir olarak bitki kaybına yol açar. Üst aksam donsa da toprak içinde ki uyur gözlerle asma tacı yenilenir.

 

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE :

Kivi asmalarının diğer bazı kültür bitkileri gibi periyodik ilaçlamayı gerektirecek hastalık ve zararlısı yoktur. Birçok bahçede çok az ilaçlama yapılır veya hiç yapılmaz. Bununla birlikte çevredeki konukçu bitkilerden gelecek veya toprakta mevcut hastalık etmeni veya zararlılara karşı dikkatli olunmalıdır.

 

VERİM VE HASAT

Tesiste 2 yaşlı fidanların kullanılması halinde, dikimin 3. Yılından itibaren verim alınmaya başlanır. Doğal olarak ilk yıllar az olan verim bitki gelişmesine paralel artar. Asmalar tam verim yaşına 6-7 yaşında girerler. Ancak bütün bitkilerde olduğu gibi verim ile kalite arasında denge korunmalıdır.

 

KIWI CULTURE

 

Kiwi vines and exposed eaves and the strainer is rooted, grows well in light and deep soil. Clayey, heavy (water holding) would have negative consequences at high soil and groundwater. Grow well in acidic soils. Soil pH 5.5 - should be between 7.0. Soil should be at most 8% lime. The result is positive soil rich in organic matter.

 

WEATHER REQUESTS the KIWI CULTURE:

Actinidia vines are long periods vegestasyo plants. Eyes waking up to 240-260 days from defoliation not wish frost development time. In late spring frost may damage the shoots. Plants can not develop in a continuous and strong wind field region. Yield-year-old plants in winter -13 C until the young plants can withstand higher (-4, -6 C) at temperatures of damages.

 

KIWI PLANTING PLAN FOR BREEDING AND PLANTING in:

Kiwi plant seedlings depending on the climate and soil in the 4x5, 5x2, 4x3 planted with different spacing and distance like. That deep cold of winter in the vicinity (Eastern Black Sea) may fall planting. Otherwise, spring planting should be done. Deep planting pits should be opened. Planting is preferably 2 old seedlings kullanılma- line. Plants must be matured body of 8-12 mm in diameter and good. Fringe clean and abundant roots (nematodsuz) should be. Seedlings planted in my review of cut shoots 3-4.

 

Kiwifruit production in SUPPORT SYSTEM:

The body of the kiwi vines are trained, supported by poles and wires because they can not support their own weight. 1.60-1.80 m high mast to re-connect an arm length of 1.5. 5 rows spaced 30 cm wire is pulled through this arm. Solid wires (3 CMOs) and stainless steel (galvanized you) should be. Wood or concrete poles 10-12 cm in diameter and 2:20 to 2:40 m in length should be. Cross arms of the tree (5x8 cm) or iron / CMO of 6 pipe bracket or 3) can be. Rows should be in the northern and southern extensions.

 

KIWI CULTURE OF WATER AND IRRIGATION:

Exposed deep-rooted vines, whereas request is too much water and is the largest leaves. Eastern Black Sea region may need watering except by the rainfall from June to September. This period varies from 2-7 days irrigation interval. Water dripping in a very important region in other regions minisprik (suspended six sprinkler) must be given to systems.

 

Kiwi cultivation in the SOIL PROCESSING:

Roots are made from continuous outcrops and soil tillage is done would be moist or too exposed. Search well as many garden herbs (green cover), it's row weeds are controlled with medication.

 

In PRUNING KIWI CULTURE:

Products elderly, pruning and loading bar is taken from the product is very important. 100-400 is left in the eye after the age of 5 based on developments in vine pruning in winter. Rod length can be 6-18 eyes. To reduce congestion summer pruning of plants and to increase the sun are also suitable. Winter and summer pruning principles are similar to viticulture.

 

KIWI CULTURE Fertilization in:

Hanging on too much macro and micro nutrients removed from the soil each year. They must be buried regularly. Before planting will be 2-3 tons per hectare farm manure should be repeated at intervals of 3-4 years. Kiwi vines are susceptible to mineral deficiency. In particular, potassium, magnesium, zinc and iron deficiencies are common.

 

In kiwifruit production COLD PROTECTION:

Young kiwi vine trunk of grass hay in the winter cold, protected by materials such as sacks. Late spring frosts with the most effective way minisprik protection (sprinkler) system. However, as winter cold leads to the loss of rare plants. Although I do also sleep in the upper parts of the eye with a vine crown land is renewed.

 

Diseases and pests of kiwifruit production:

Kiwi vine will require the drugs to periodic crop plants are not like some other diseases and pests. Many garden spraying is done or not done very little at all. However, the future of the surrounding host plants or soil should be wary of existing pathogens or pests.

 

YIELD AND HARVEST

It features 2 The use of old seedlings are started to be output from the planting of 3 years. Naturally, the first year in parallel to increase plant growth yields with less. Suspended they enter the full yield ages 6-7 years old. However, the balance between quality and efficiency as well as in all plants must be protected.

 

 

.

MERKEZ

ÖZLER YILDIRIM

TEL   0 532 521 67 47         0 324 234 09 63    

Mertoç toptancılar sitesi A blok no 5   Akdeniz              MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0543 220 32 00           

HALİLİYE    ŞANLIURFA


Ozleryildirim@gmail.com