GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

DOMATES GÜVESİ

Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)

 

DOMATES GÜVESİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:

Ergin ince uzun, 6 mm boyda, kanat açıklığı yaklaşık 10 mm'dir. Ön kanatları dar, gümüşi gri kahverengimsi olup üzerinde karakteristik irili ufaklı siyahımsı noktalar bulunur. İplik şeklinde antene sahiptir.

 

Yumurta ortalama 0.4 mm uzunluğunda ve 0.2 mm genişliğinde silindirik, krem, açık sarı renklidir. Yumurtadan çıkan larva beyazımsı krem renkli, başı siyahtır. Dört larva dönemi geçirir. Birinci dönem larva 0.9 mm uzunluğunda iken dördüncü dönemde 8 mm’ye ulaşır. Olgunlaşan larvanın başı kahverengi, vücut rengi yeşil olup, prothoraksta bulunan koyu renkli ince bant ayırtedici önemli bir özelliğidir. Dördüncü dönemde larvanın vücudunun üstü pembemsidir.

 

Pupa 6 mm boyundadır. Önce yeşilimsi renkte olan pupa sonra açık kahverengine döner

Akdeniz iklimine sahip yerlerde hızla çoğalan zararlı seralarda yılda 10-12 döl verebilmektedir. Çevre koşullarına bağlı olarak bir dölünü 29-38 günde tamamlar. Zararlının aktivitesinin 6-9°C’de durduğu, 1000 metreyi aşan yüksekliklerde bulunmadığı kayıtlıdır. 

 

Ergin kelebekler geceleri aktiftirler ve gündüzleri yaprakların arasında saklanırlar.

 

Yumurtalarını, genellikle yaprak altına, tomurcuk ve olgunlaşmamış yeşil domates meyvelerinin taç yapraklarına bırakır. Bir dişi yaşam süresi boyunca 120-260 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalar 4-5 gün içinde açılır. Dört larva dönemi geçirir. Larva süresi 13-15 gün sürmektedir. Larva çevre koşullarına bağlı olarak toprakta ya da bitkide açtığı galerilerde bir kokon içinde pupa olur. Pupa dönemi 9-11 gün sürer. Kışı yumurta, pupa veya ergin olarak geçirir.

 

DOMATES GÜVESİ ZARAR ŞEKLİ

Zarar potansiyeli çok yüksek olan bu tür açık alan ve örtüaltı domates yetiştiriciliğinde ana zararlı konumundadır. Larvaları domates bitkisinin kök hariç tüm kısımlarında ve her döneminde zarar vermektedir. Yumurtadan çıkan larva meyve, yaprak, sap ve gövdeye girerek beslenmeye başlar. Larva domatesin yapraklarında iki epidermis arasında galeriler açarak beslenir. Larvanın yaprakta açtığı galeriler geniş olup şeffaf boşluklar şeklinde kendini belli eder, bu galeriler daha sonra nekrotikleşip kahverengiye dönüşerek kurur. Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkli pisliklerini görmek mümkündür. Özellikle yaprakta galeri içinde siyah renkli dışkıları oldukça dikkat çekicidir. Bitkinin yeşil aksamında açılan galeriler nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir. Zararlının daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini tercih ederek taç yapraklarını giriş yaptığı bilinmektedir. Zararlının meyvede açtığı galerilerin görüntüsü düzensiz olup, galeriler meyvenin her tarafında görülebilir. Zarara uğrayan meyve pazar değerini yitirmekte, ayrıca meyvede açılan galerilere sekonder mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler meydana gelmektedir

 

Zararlı yoğun populasyonlarda, kurak koşullarda domateste % 50-100 ürün kayıplarına yol açabilmektedir. Zararlının tüm biyolojik dönemleri domates meyvesi üzerinde bulunabildiğinden domates meyveleri ile taşınmaktadır. Ayrıca fide dışında taşıma materyalleri, taşıma araçları ile taşınabileceği de bildirilmektedir.

 

Bu zararlı Ülkemizde İzmir, Çanakkale ve Muğla İllerinde saptanmıştır.

 

DOMATES GÜVESİ KONUKÇULARI

Ana konukçusu domatestir. Solanaceae familyası bitkilerinden patates, patlıcan,  biber, pepino ile bazı çiçekler (Petunya, Schizanthus) de, ayrıca yabani Solanaceae türlerinden Köpek üzümü (Solanum nigrum), Şeytan elması (Datura stramonium ve Datura ferox), Nicotina glauca’da bulunduğu kayıtlıdır. Patatesin yumrusunda beslenmediği kayıtlıdır. Ayrıca fasulyedede beslendiğine dair kayıt vardır.

 

DOMATES GÜVESİ MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler

-Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmesi,

-Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılması ve imhası,

-Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek özellikle Solanaceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmesi,

-Zararlının larva ve pupası tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imhası,

-Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi),

-Hasattan sonra derin sürüm yapılması,

-Yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve sulamanın yapılması,

-Seradaki giriş ve havalandırma açıklıklarının zararlının giremeyeceği incelikte tül ile kapatılması, alınabilecek kültürel önlemlerdir.

 

Biyolojik Mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlara öncelik verilmeli eğer kimyasal mücadele gerekiyorsa doğal düşmanlara yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

 

DOMATES GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELE

İlaçlama Zamanı

Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir.

İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

 

DOMATES GÜVESİ KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR VE DOZLARI

 

Etkili Madde Kullanım dozu Son ilaçlama ile hasat
arasındaki süre (Gün)

45g/l Chlorantraniliprole

+ 18g/l Abamectin (Sera)

80 ml/100 litre su 3
Spinosad 480 g/l (Sera) 25 ml/100 litre su 3
Metaflumizone 240 g/l (Tarla-Sera) 100 ml/da 3
Azadirachtin 10g/l (Sera)

300ml/100lt su

(7gün ara ile 2 ilaçlama)

3

 .

TOMATO MOTH

Tuta absoluta (Meyrick)

(Lepidoptera: Gelechiidae)

 

Tomato moth DEFINITION AND LIVING STYLE:

Adult elongated, 6 mm in length, wingspan is about 10 mm. The front wings are narrow, large and small blackish spots located on characteristic silvery gray to brownish. The antenna has the form of yarn.

 

Average Egg 0.4 mm long and 0.2 mm wide cylindrical, cream and pale yellow. Hatched larvae whitish cream colored, the head is black. Four larval stage pass. First instar larva reaches a length of 8 mm to 0.9 mm, while in the fourth period. Mature larvae of brown head, body color is green, distinctive dark thin band is an important feature in prothoraks. The top of the body of the larva is pinkish in the fourth period.

 

Pupa is 6 mm long. Before then returns to the greenish light brown pupae

In areas with a Mediterranean climate in harmful greenhouse proliferating progeny can give 10-12 years. Depending on the environmental conditions of a generation is completed 29-38 days. The harmful activity is stopped 6-9 ° C, and is registered in the absence height exceeding 1,000 meters.

 

Adult moths are active at night and during the day they are hidden among the leaves.

 

Their eggs, usually under leaves, buds and leaves of the immature green tomato fruit petals. A female can leave 120-260 eggs during its lifetime. Eggs drop within 4-5 days. Four larval stage pass. Larval period lasts 13-15 days. Depending on the environmental conditions in the galleries where the larvae in the soil or the plant will open in a colonic pupae. Pupa stage lasts 9-11 days. Winter eggs, pupae or passes as adults.

 

TOMATO MOTH LOSS METHOD

Which is the main pest damage potential is very high position in the open field and greenhouse tomato cultivation of this species. Larvae in all parts except the roots of tomato plants and harm each period. The hatching larvae fruit, leaf, stem and the body begins to feed entering. The larva feeds on the leaves of tomatoes gallery opening between two epidermis. Larvae of the large gallery that is manifested in the form of transparent leaves open space, the galleries are then transformed into dry brown nekrotikleşip. Harmful in the galleries opened in the leaves and fruit can see black droppings. Black-colored stools, especially in leaves in the gallery is quite remarkable. Due to the drop-down galleries in the green parts of the plant can be dry plants. By preferring the more immature tomato fruit pests are known to have entered the petals. The image of the gallery opened in fruit pests is irregular, galleries can be seen on each side of the fruit. Suffered damage to the fruit market is losing its value, as well as the settlement of the gallery to secondary decay organisms occur in fruits

 

Harmful in dense populations, can lead to 50-100% crop losses in tomato in dry conditions. All the harmful biological periods are transported by tomato fruits can be found on tomato fruit. Also seedlings outside transport materials, are reported to be transported by transport.

 

These pests in our country, Izmir, Canakkale and has been observed in Mugla Province.

 

Host plants of tomato moth

The main host is tomato. Solanaceae potatoes from the plant, eggplant, pepper, some flowers with Pepino (Petunia, Schizanthus) also, as well as dogs grapes from wild Solanaceae species (Solanum nigrum), Devil's apple (Datura stramonium and Datura ferox) is registered in Nicotine in glauca. Potato tubers that are registered in the diet. There are also records that fed fasulyede.

 

MOTH CONTROL OF TOMATO

Cultural Measures

Meticulous attention to be contaminated with harmful -Fide,

-Zararl With infested leaves, removal and destruction of the fruit and vegetable production area,

-Production And surrounding area that can be particularly harmful to the host to weed belongs to the Solanaceae family,

-Zararl Of larvae and pupae can survive in crop residues remaining in the field after harvesting the waste disposal plant in the dishwashing area,

-Product Alternations of (not connected to the cultivation of the Solanaceae family products)

After the POST HARVEST do deep version,

-Yetiştir The proper fertilization techniques and the construction of irrigation,

Closure with thin veil of entry and can not enter the ventilation openings in the -Sera harmful, cultural precautions.

 

Biocontrol

Adverse effects on natural enemies conservation of natural enemies to increase their effectiveness and priority should be given to alternative methods to chemical control in the fight against other harmful chemicals to fight if necessary, should be preferred at least with plant protection products.

 

TOMATO FIGHT AGAINST CHEMICAL MOTH

Spraying time

To determine the adult emergence in the field since the start of the production season (1-2 traps / ha) and in the greenhouse (1 trap / greenhouse) sexual pheromone traps are used. Traps and snares be checked once a week by checking at least 100 plants in production areas compared to the size of the adult when first seen, plant flowers, the leaves, the stems and shoots, eggs and larvae are searched. Infested with eggs and larvae from 3 to 100 plants if it is decided to fight.

5-6 days after the spraying plants are checked again. If necessary, repeated spraying.

 

 

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com