GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ
TARIM MARKETİ
BİTKİ BESLEMEDE UZMAN KURULUŞ
İNTERNETTE 3 AYLIK
İZLENME ORANLARIMIZ
YOL HARİTASI
 

EKİN YAPRAK SÜLÜĞÜ

Oulema spp. ( Coleoptera: Chrysomelidae)

 

TANIMI VE YAŞAYIŞI

Ekin Yaprak Sülüğü, Oulema melanopus (L.)’un dışında, Oulema gallaeciana (Heyden), Oulema duftschmidi (Redtenbacher), Lema cyanella (Linnaeus) türleri de bulunmaktadır.

Ekin yapraksülüğü, O. melanopus erginleri 0.5-0.6 cm uzunluğunda ve 0.1 cm eninde, baş ve ön kanatları (elitraları) sert, metalik mavimsi siyah renkte, bacaklar ve prothorax sarı-turuncu-kırmızı renktedir. Antenleri 7-11 segmentlidir.

 

Dişi bireyler erkeklerden büyüktürler. Yumurtalar parlak sarı, amber sarısı renkte, silindirik, uç kısımları yuvarlak, 0.9 mm uzunluğunda ve 0.4 mm enindedir. Başlangıçta parlak sarı olan yumurta rengi sonra koyu sarıya ve larva çıkışına yakın kısmen kahverengi ve siyaha dönüşür.

 

Olgun larvalar tombul ve yaklaşık 0.6 cm uzunluğundadır. Larvalar üç çift bacağa sahiptir, baş ve bacakları kahverengi-siyah, vücut sarımsı renktedir. Larva, baş ve bacakları dışında, genellikle kahverengi-siyah parlak, çamurumsu bir dışkı maddesiyle kaplıdır (Şekil 4). Bu madde larvaları düşmanlarına karşı gizler ve korur. Larvalar bu haliyle sülüğe benzerler.

 

Pupalar önce parlak sarı renkte olup, ergin çıkışına yakın mavimsi-siyah renge dönüşürler.

Kışı ergin olarak toprak içinde ve bitki artıkları altında geçirir. Erginler, ilkbaharda toprak sıcaklığı 10 °C’yi geçtiğinde topraktan çıkar, yabani otlara ve tahıllara geçerek beslenir, çiftleşip yumurtalarını bırakırlar. Bir dişi 100-400 adet yumurta bırakır. Yumurtalarını yaprakların üst yüzeyine, damarlara paralel olarak, tek tek veya 2-4 adetlik gruplar halinde zincir gibi bırakırlar. Yumurtalardan 7-10 günde çıkan larvalar yaprakta beslenirler.

 

Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 2 haftada 4 larva dönemi geçirir,  sonra yaprakta, toprak veya topraktaki döküntüler altında pupa olurlar. Pupadan 10-20 gün sonra yeni erginler çıkar ve bulabildikleri gür otlar üzerinde beslenirler. Erginler daha sonra sonbahara kadar yazlama dönemi geçirerek buğday saplarında, mısır koçan yapraklarında, tarla artıkları altında veya çatlaklarda gelecek ilkbahara kadar kış uykusuna geçerler. Yılda bir döl verirler.

 

ZARAR ŞEKLİ

Ekin yapraksülüğü’nün erginleri ve larvaları tahıllarda zarar yaparlar. Erginlerin beslenmesi sonucunda yaprakların üzerinde dar uzun delikler meydana gelir. Esas zararı, larvalar oluşturmaktadır. Larvalar yaprakların üst yüzeyinde, yaprak damarları boyunca, mesofil hücrelerini ihtiva eden klorofil tabakası ile beslenirler. Beslenme sonucunda yaprak yüzeyinde damarlar boyunca uzunca beyaz çizgiler meydana gelir.

 

Zarar görmüş tarla, uzaktan “soğuk” veya “don zararı” görmüş gibi görünür. Yaprak başına bir larva özümlemeyi %10 azaltmakta ve yüksek yoğunluklarda bu oran %80’e ulaşarak ürün kayıplarına neden olmaktadır.

 

Türkiye’de hemen her bölgede görülmektedir.

 

KONUKÇULARI

Ekin yaprak sülüğünün konukçuları arpa, buğday, yulaf, çavdar, çeltik, mısır, sorgum, sudanotu ve yabani buğdaygillerdir.

 

DOĞAL DÜŞMANLARI VE ETKİNLİKLERİ

Türkiye’de ilk olarak Doğu Akdeniz Bölgesi’nde (Osmaniye) 2008 yılında, yumurta parazitoiti, Anaphes flavipes (Foerster) ve larva parazitoiti, Tetrastichus julis (Walker) tespit edilmiştir.

 

MÜCADELE

Kültürel Önlemler

Geç ekim yapılmamalıdır.

Zararlıya karşı dayanıklı buğday çeşitleri tercih edilmelidir.

 

Biyolojik Mücadele

Diğer zararlılara karşı kullanılan ilaçları ve ilaçlama zamanlarını doğru tespit ederek, mevcut doğal düşmanları koruma ve etkinliklerini artırma şeklinde bir uygulama ile biyolojik mücadele desteklenmelidir.

 

Kimyasal Mücadele

Ekin yaprak sülüğü’ne karşı kimyasal mücadele önerilmemektedir.

CROP LEAVES leech

Oulema spp. (Coleoptera: Chrysomelidae)

 

DESCRIPTION AND LIVING STYLE

Leeches of crop leaves, Oulema melanopus (La.) On the outskirts of Oulema gallaeci until (Heyden), Oulema was duftschmi (the Redtenbach), Lame cyanell (Linnaeus) types are also available.

Yapraksülüg Ekin, O. melanopus adult 0.5-0.6 cm in length and 0.1 cm in the head and front wings (elitra of) the hard, metallic bluish black, legs and prothorax is yellow-orange-red color. The antenna is segmented 7-11.

 

Females are larger than males individuals. Eggs bright yellow, amber in color, circular, rounded end portions is at 0.9 mm long and 0.4 mm. Initially, the bright yellow color of the egg then becomes partially close to dark brown and black and yellow larvae.

 

Mature larvae are plump and about 0.6 cm in length. Larvae have three pairs of legs, head and legs brown-black body is yellowish. Larvae, except the head and legs, usually brown-black glossy, slurry is coated with a fecal matter (Figure 4). This material larvae hides and protects against the enemy. Larvae are similar to the leech in this state.

 

Pupae are bright yellow before they turn into bluish-black color close to adult emergence.

Spend the winter as adults in soil and plant debris under. Adults, exhumed in the spring when the soil temperature exceeds 10 ° C, is fed through the weeds and cereal, they leave their mate and produce eggs. A female lays 100-400 eggs. Eggs on the upper surface of the leaf, parallel to the vessel, as they leave the chain individually or in groups of 2-4 units. 7-10 days the larvae from the eggs and feed on leaves.

 

The larvae emerge from the eggs spent about 2 weeks 4 larval stage, after the leaves become pupae in the soil under debris or soil. 10-20 days after issue new adults and pupae fed on lush grass they can find. Adults later in autumn wheat stalk passing up sittin period, corn on the cob in the leaves, fields no longer goes into hibernation until next spring at the bottom, or cracking. Give offspring a year.

 

LOSS METHOD

Yapraksülüğü the adults and larvae, they do crop damage in cereals. Elongate holes as a result of feeding on the leaves of mature occurs. Main damage constitutes larvae. The larvae in the upper surfaces of leaves along the veins of the leaves are fed mesophyll cells containing chlorophyll layer. Nutrition results in long white streaks on the leaf surface occurs along the veins.

 

Damaged field, remote "cold" or "frost damage" looks like it has seen. One larva per leaf assimilation decreases and leads to high concentrations of 10%, the ratio reaches 80% yield loss.

 

Is seen in almost every region in Turkey.

 

hosts

Leech leaves of host crops of barley, wheat, oats, rye, rice, maize, sorghum, and sudanot are wild grasses.

 

NATURAL ENEMIES AND EVENTS

First in the Eastern Mediterranean Region of Turkey (Osmaniye) In 2008, the egg parasitoid, Anaphes flavipes (Foerster) and larval parasitoid, Tetrastichus JULISA (Walker) have been identified.

 

FIGHT

Cultural Measures

• Late planting should not be done.

• resistant wheat varieties should be preferred against the pest.

 

Biocontrol

By detecting drugs and pesticides that are used against other pests right time, biological control with an application form and the conservation of natural enemies to increase their existing activities should be supported.

 

chemical Control

Chemicals leech fight against crop leaves is not recommended.

 

.

 
MERKEZ
ÖZLER YILDIRIM    
0 532 521 67 47               0 324 234 09 63

Hal mahallesi Mertoç gıda toptancıları sitesi A blok No 5   MERSİN

ŞUBE

ORHAN YILDIRIM

TEL   0 543 220 32 00          

HALİLİYE    ŞANLIURFA


ozleryildirim@gmail.com